USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
 • prowadzenia księgowości stowarzyszeń, fundacji, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji ryczałtu
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 • prowadzenia wyodrębnionej ewidencji operacji w projektach finansowanych ze środków unijnych

Dodatkowo, nasze biuro rachunkowe oferuje:

 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej oraz spółki
 • pomoc w przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, likwidacji firmy
 • oferujemy możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje VAT
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe
 • sporządzamy prognozy celem uzyskania kredytów i pożyczek

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji operacji w projektach finansowanych ze środków unijnych oraz przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych